My Meet Scores
Top100 | Top Teams | Upcoming Meets | Completed Meets | Latest | Add Scores | Help| Support | Bookmark and Share
Toda - MyMeetScores.com
Toda
State Website
JP
Gymnasts
Personal Bests
Name Level Latest Meet Vault Bars Beam Floor AA
Asada, Nao 9 2012-01-05 9.325 8.850 9.200 9.225 36.600
Hada, Rinako 9 2010-01-15 9.100 8.450 8.750 8.975 35.275
Kitabayashi, Fuyu 8 2010-01-15 8.400 9.000 9.375 9.300 36.075
Koike, Ayu 9 2012-01-05 9.375 8.775 8.600 8.800 35.550
Kondo, Mahiro 9 2012-01-05 8.750 8.700 8.400 9.400 35.250
Kondo, Satori 9 2010-01-15 8.350 8.000 7.450 8.875 32.675
Kozakai, Saki 10 2010-01-15 9.350 8.100 9.450 9.350 36.250
Kuwabara, Hinako 8 2010-01-15 8.450 8.750 8.400 9.050 34.650
Miyauchi, Rena 10 2012-01-05 9.225 9.275 9.650 9.225 37.375
Murayama, Mayu 10 2012-01-05 9.000 9.450 9.000 9.200 36.650
Murayama, Yui 10 2012-01-05 9.150 8.700 9.500 9.425 36.775
Murooka, Riko 8 2010-01-15 9.100 9.000 8.450 9.000 35.550
Okamoto, Mana 8 2010-01-15 8.400 8.400 8.050 8.825 33.675
Okano, Natsumi 8 2012-01-05 8.500 8.450 8.700 0.000 25.650
Ozawa, Momoko 10 2012-01-05 8.875 9.700 7.500 8.100 34.175
Sato, Misato 9 2012-01-05 9.100 9.350 9.350 9.150 36.450
Taniguchi, Yoshino 10 2012-01-05 0.000 6.600 8.800 0.000 15.400
Tozawa, Shizuka 10 2012-01-05 9.400 9.450 8.500 9.050 36.400
Yamamoto, Yuriko 10 2010-01-15 9.400 9.400 9.400 8.600 36.800
Yoshioka, Miku 8 2010-01-15 9.050 8.450 9.050 9.300 35.850
Yuna, Hiraiwa 10 2020-02-13 0.000 0.000 9.300 9.800 19.100
Team Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
8 27.250
2010-01-15
26.750
2010-01-15
27.175
2010-01-15
27.650
2010-01-15
108.825
2010-01-15
9 28.075
2012-01-05
27.550
2012-01-05
27.900
2012-01-05
28.025
2012-01-05
111.550
2012-01-05
10 28.025
2012-01-05
28.850
2012-01-05
28.350
2010-01-15
27.875
2012-01-05
113.050
2012-01-05
Individual Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
8 9.100
Riko Murooka
Misato Sato
9.000
Fuyu Kitabayashi
Riko Murooka
9.375
Fuyu Kitabayashi
9.300
Fuyu Kitabayashi
Miku Yoshioka
36.075
Fuyu Kitabayashi
9 9.375
Ayu Koike
9.350
Misato Sato
9.350
Misato Sato
9.400
Mahiro Kondo
36.600
Nao Asada
10 9.400
Shizuka Tozawa
Yuriko Yamamoto
9.700
Momoko Ozawa
9.650
Rena Miyauchi
9.800
Hiraiwa Yuna
37.375
Rena Miyauchi
Gymnasts on 2020 America's Top 100
Name Level Vault Bars Beam Floor AA
Yuna, Hiraiwa 10 9.800
Gymnasts on 2012 America's Top 100
Name Level Vault Bars Beam Floor AA
Ozawa, Momoko 10 9.700